logophoto

:: Projekt

 

Szkoła uczestniczy w projekcie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego pn "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie" oraz w projekcie POKL 9.1.2 "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji". Wspomniany projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i powstał w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
 

Powyższy projekt jest także komplementarny z projektem: dolnośląska e – szkoła, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz projektu "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów”. W województwie dolnośląskim jest 250 szkół, które jednocześnie są objęte tymi projektami kluczowymi, w tym 112 szkół objętych jest projektem „Dolnośląska e-Szkoła”, 118 szkół podstawowych uczestniczy w projekcie „Pracownia przyrodnicza w każdej gminie”.

W ramach tych projektów dwójka pozyskała pracownię przyrodniczą m.in. wyposażoną w 30 stanowisk pracy dla uczniów, w tym 6 stanowisk komputerowych, elektroniczne plansze projektowe, projektor, tablicę multimedialną, zestaw pilotów do przeprowadzania testów, kamerę cyfrową, mnóstwo odczynników chemicznych, mikroskopy optyczne, ciśnieniomierze, aparat do badania EKG itd. Oprócz sprzętu od X do XI 2011r odbywają się zajęcia pozalekcyjne:
- Koło matematyczne dla uczniów uzdolnionych z zastosowaniem niekonwencjonalnych metod nauczania - 2 godz. – 30 uczniów
- Laboratorium przyrodnicze – 2 godz. – 30 uczniów
- ICT –gry i zabawy matematyczne, logiczne, informatyczne – 2 godz. – 30 uczniów
- Zajęcia wyrównawcze z matematyki – 2 godz. 16 uczniów
- Zajęcia z tutorem: 12 uczniów (3 grupy po 4)
Tutoring to nowa metoda indywidualnej pracy z uczniem. Jego istotą jest wykorzystanie potencjału intelektualnego drzemiącego w człowieku. Myśląc o celach tutoringu, jakim jest pełne wykorzystanie potencjału ucznia, planujemy działania, które pomogą uczniowi osiągnąć samodzielność w rozwijaniu się i wyrobieniu przekonania, że uczenie się przez całe życie jest sposobem na radzenie sobie z otaczającą rzeczywistością.
- 2 wycieczki jednodniowe - 2 x 20uczniów
-1 wycieczka- 2-dniowa – 20 uczniów
-3 wyjazdy do Multicentrum, podczas których odbędą się zajęcia dostosowane do wieku i umiejętności uczniów 3 x 25 uczniów
Nauczanie w MultiCentrum jest tak zaplanowane, aby zainteresować różnych uczniów. MultiCentrum jest to centrum płynnego poruszania się w środowisku technologicznie zaawansowanym, wyspecjalizowane w rozwijaniu i poruszaniu się w skomputeryzowanym środowisku uczenia się. Celem MultiCentrum jest uzupełnienie wiedzy oferowanej w tradycyjnym systemie edukacji. Centrum oferuje szeroką gamę ćwiczeń edukacyjnych o szerokiej tematyce, włączając w to również technologię, sztukę komputerową, muzykę cyfrową, robotykę oraz technologie informatyczne. Programy nauczania w Multicentrum dostosowane są do różnych grup wiekowych (dla dzieci jak również dla dorosłych).
-Szkolenia dla 9 nauczycieli w różnych zakresach TI, tutoringu oraz przyrodniczo - matematyczne
- sprzęt komputerowy – pracownie mobilne, udział w platformie edukacyjnej itd.
Celem głównym projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji, zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, podnoszenie jakości procesu kształcenia, wspieranie indywidualnych zainteresowań i zdolności każdego ucznia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kluczowych poprzez realizację programów rozwojowych na zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, a także wdrażanie przyjętych rozwiązań do praktyki szkolnej. Zakończenie projektu przewidywane jest w listopadzie 2011r.

GALERIĘ ZDJĘĆ MOŻNA ZOBACZYĆ W MENU/WYCIECZKI,IMPREZY,UROCZYSTOŚCI

Dnia 19 marca 2011r. uczniowie klas III pod opieką p. Anity Parusis, Barbary Magdzińskiej, Anny Papierowskiej uczestniczyli w zajęciach w Multicentrum. Zajęcia składały się z zabaw integracyjnych, budowaniu modeli z klocków Knex oraz zajęć na temat pozyskiwania energii. Wyjazd odbył się w ramach realizowanego projektu "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w systemie polskiej edukacji".

"Pracownia przyrodnicza w każdej gminie"
RPO Priorytet 7: Rozbudowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku działania 7.2: Rozwój infrastruktury placówek edukacujnych.
Założenia: Zakup wyposażenia 118 pracowni przyrodniczych. Na wyposażeniu pracowni znajdują się odpowiednie multimedia pozwalajace na wizualizację przebiegu i wyników eksperymentu, a takze interaktywne systemy informatyczne umozliwiajace bieżące i efektywne sprawdzanie wiedzy i umiejetnosci uczniów. Projekt jest zakończony.

"Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" POKL Program Operacykny Kapitał Ludzki
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1: Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
Poddziałanie 9.1.2.: Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt zakończy się 31 listopada 2011r.

"Dolnosląska e- Szkoła" RPO
Priorytet 2.: Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku Działania 2.2: Rozwój usług elektronicznych
Przedmiot projektu: Zakup i uruchomienie platformy edukacyjnej oferujacej szerokie spektrum e-usług edukacyjnych dla 100 tyś. użytkowników. którymi będą w szczególności uczniowie dolnośląskich szkół, a także rodzice uczniów. W celu umożliwienia szkołom optymalnego wykorzystania narzędzi oferownych przez platformę edukacyjną zaplanowano zakup stosownego wyposażenia obejmujacegp mobilne pracownie interaktywne i komputerowe. Projekt jest w trakcie realizacji.

"Szkolenia nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów" POKL
Priorytet IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie: 9.4: Wysoko wykwalifikowana kadra systemu oświaty
Są to kursy doskonalące, zajęcia laboratoryjne, warsztatowe, seminaria metodyczne w Getyndze. Projekt trwa do 31.08.2011r.

 

Menu

SKOK

Bezpieczna szkoła

BIP

Rajd Druha Bolka

szkola na podium

FESTIWAL NIEPODLEGŁOŚCI 2019

FUNDACJA PZU

Przekaż 1 %

REKRUTACJA 2018/2019

GITARATON

akademia przyszłosci

SKO

UKEMI Judo

XIX Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt "O Puchar Burmistrza Milicza"

Edukacja dla Doliny Baryczy

Szkoła Muzyczna I Stopnia - aktualności

WIARYGODNA SZKOŁA

STOWARZYSZENIE STO2

UKS "Dwójka" Milicz

Wspiera nas Gmina Milicz

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

ŚNIADANIOWA KLASA

facebook

30-lecie SP2

FRONTER

Dolnośląska szkoła liderem ...

PCEiPP

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Miliczu

ul. M.Kopernika 18
56-300 Milicz

tel. 071 38 40 183
tel. 071 38 41 792
faks 071 38 42 640
dwojka@sp2milicz.pl

Regon: 000704362
NIP 916 12 51 031